2018. Március 05. 11:10 Beiratkozás 2018/2019 -es tanévre

Tisztelt érdeklődők!

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ határozata alapján a 2018/2019-es tanévre, a fenntartásában működő általános iskolák első évfolyamára történő beiratkozásra vonatkozó eljárás rend az alábbiak szerint történik.

 

A Csökölyi Általános Iskolában a beiratkozás helye:

 Csökölyi Általános Iskola – Iskolatitkári iroda

7526 Csököly, Petőfi u. 101.

 

Ideje:

2018. április 12. 8.00-17.00 óráig

2018. április 13. 8.00-17.00 óráig

 

Körzethatárok:

Csököly (teljes település)

Gige (teljes település)

Rinyakovácsi (teljes település)

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

- a gyermek személyi azonosító igazolványa (okmányirodában igényelhető)

- diákigazolvány igénylépéhez NEK - adatlap (okmányirodában igényelhető)

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

§ óvodai szakvélemény

§ nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény

§ sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

§ tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)

· szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:

o regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy

o tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

o állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

 

A szülőnek /gondviselőnek a beiratkozás alkalmával nyilatkozatot kell tenni:

- az életvitelszerű lakcímről

- a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. Fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók).

- az erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstanoktatás igénybe vételéről

- a tanuló tankönyvellátásának igényléséhez szükséges normatív kedvezményekről

-adatvédelmi nyilatkozat

-nyilatkozat a honlapra való felkerülésről

 

A tanköteles korba lépő gyermekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni (Nkt. 91. §.).

 

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója dönt, melyről írásban tájékoztatót, vagy az elutasításról határozatot küld a szülő részére 2018. április 30-ig.

 

A felvétel elutasítása esetén a szülő az Ntk. 37. § (2)-(3) bekezdése alapján jogszabálysértésre, illetve érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban KET) 102. § (1) bekezdése értelmében annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.

Fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani.

A benyújtott kérelmeket az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldeni a másodfokon eljáró Tankerületi Igazgatónak.

A benyújtott kérelmeket a Tankerület a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni. (Nkt. 38. § (3), KET 33. § (1), (5)).

 

Az iskola igazgatója az adott megyei kormányhivatal járási hivatala felé jelzi, ha nem íratták be az intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vettek fel (Rendelet 23. § (4), (5) bek.).

 

Csököly, 2018. március 05.

 

 

Gyűjtőné Bartos Andrea s.k.

 

intézményvezető

 

 

Vissza az előző oldalra